Giá vàng SBJ ( tr.đ/lượng )
Tỷ giá trong ngày
shop thanh niên
Dự báo Thời tiết
search

Hướng dẫn thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Thực hiện Hướng dẫn số 68 HD/TWĐTN ngày 10/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Hướng dẫn thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện ”.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

***

Số:   05    HD/ĐTN-MC

 

 

Móng Cái, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

 

 

HƯỚNG DẪN

 Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Thực hiện Hướng dẫn số 68 HD/TWĐTN ngày 10/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Hướng dẫn thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện. Ban Thường vụ Thành Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ, BCH các Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc hướng dẫn việc thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, cụ thể như sau:

 I. CÁC VĂN KIỆN GÓP Ý

- Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

- Dự thảo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GÓP Ý

1. Lấy ý kiến thông qua thảo luận tập thể tại sinh hoạt chi đoàn, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trước Đại hội.

2. Đối tượng lấy ý kiến có thể là: Cán bộ Đoàn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các nhà khoa học, quản lý, nhà hoạt động xã hội, các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí cựu cán bộ Đoàn và chuyên gia trên một số lĩnh vực; phóng viên các cơ quan báo chí; đoàn viên thanh niên thành phố.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GÓP Ý

1. Lấy ý kiến thông qua thảo luận tập thể tại sinh hoạt chi đoàn, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trước Đại hội. Đối tượng lấy ý kiến có thể là: Cán bộ Đoàn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các nhà khoa học, quản lý, các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí cựu cán bộ Đoàn và chuyên gia trên một số lĩnh vực; phóng viên các cơ quan báo chí; đoàn viên thanh niên.

2. Tổ chức cho đại biểu Đại hội thảo luận trong chương trình Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện.

III. NỘI DUNG GÓP Ý

1. Đối với dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

1.1. Về bố cục của báo cáo: Nghiên cứu đề xuất bố cục báo cáo để làm nổi bật những nội dung quan trọng của báo cáo.

1.2. Về tiêu đề của báo cáo: Nghiên cứu lựa chọn 1 trong 2 phương án đã nêu trong dự thảo hoặc đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, lựa chọn tiêu đề mới.

1.3. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

- Kết cấu các phần đã phù hợp, chặt chẽ và cân đối chưa? Cần điều chỉnh gì không? Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Đề xuất cụ thể?

- Nhận định bối cảnh tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 đã đầy đủ, xác đáng và toàn diện chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh hoặc lược bỏ những bối cảnh nào?

- Những nhận định, đánh giá trong từng mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: công tác giáo dục; 2 phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp"; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; công tác quốc tế thanh niên; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn đã toàn diện chưa? Có phù hợp không? Cần bổ sung, điều chỉnh những nhận định, tổng kết nào? Nếu điều chỉnh và bổ sung thì điều chỉnh, bổ sung những gì? Cụ thể như thế nào?

- Đánh giá những hạn chế, yếu kém; xác định nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm đã chính xác chưa? Cần bổ sung, chỉnh sửa, thay thế những nội dung gì?

1.4. Về tình hình thanh niên, mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017

- Nhận định, đánh giá về tình hình thanh niên trong giai đoạn 2012 - 2017 đã đầy đủ, chính xác và toàn diện chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh hoặc lược bỏ những nhận định nào?

- Nhận định về những vấn đề đặt ra với thanh niên hiện nay đã phù hợp chưa? Cần chỉnh sửa, bổ sung, lược bỏ những nhận định nào?

- Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã phù hợp chưa? Có cần điều chỉnh gì không?

- Khẩu hiệu hành động đã phù hợp chưa? Nghiên cứu lựa chọn 1 trong 3 phương án đã nêu trong dự thảo hoặc đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, lựa chọn khẩu hiệu hành động mới.

1.5. Về các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn: Các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhu cầu của thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn tới chưa? Có cần điều chỉnh gì không? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới?

1.6. Về nâng cao chất lượng phong trào “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

- Lựa chọn tên phong trào có phù hợp không? Cần thay đổi, chỉnh sửa gì không? Đề xuất cụ thể (nếu có).

- Các nội dung cụ thể của phong trào “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã phù hợp chưa? Có đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ nội dung xung kích nào không? Các giải pháp đã làm rõ nội dung của phong trào chưa?

- Về nội dung xung kích thứ 5, còn có nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị nghiên cứu đề xuất lựa chọn 1 nội dung phù hợp, có thể lựa chọn như đề xuất trong dự thảo báo cáo là  "Xung kích xây dựng nông thôn mới", "Xung kích xây dựng nguồn nhân lực trẻ" hoặc đề xuất nội dung xung kích mới.

1.7. Về các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

- Lựa chọn tên phong trào có phù hợp không? Cần thay đổi, chỉnh sửa gì không? Đề xuất cụ thể (nếu có).

- Hiện nay, có nhiều ý kiến khác nhau: ghép Đồng hành với thanh niên trong học tập và Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; bổ sung Đồng hành với thanh niên yếu thế. Đề nghị nghiên cứu lựa chọn 1 nội dung phù hợp hoặc đề xuất nội dung đồng hành mới.

- Các nội dung cụ thể của phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã phù hợp chưa? Có đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ nội dung đồng hành nào không? Các giải pháp của từng nội dung đã làm rõ nội hàm của phong trào chưa? Đề xuất sửa đổi, bổ sung, lược bỏ nội hàm của từng nội dung?

1.8. Về các giải pháp tăng cường công tác quốc tế thanh niên: Các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhu cầu của thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn tới chưa? Có cần điều chỉnh gì không? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới?

1.9. Về các giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

- Việc xác định “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu” đã chính xác chưa? Có đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ nội dung đồng hành nào không?

- Các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh có chính xác, toàn diện, khả thi không? Có cần điều chỉnh gì không? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới?

- Các giải pháp mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đã đầy đủ và thiết thực chưa? Có cần điều chỉnh gì không? Việc xác định tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước có phải là giải pháp thiết yếu hiện nay không? Đề xuất trọng tâm của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay?

- Xác định các giải pháp để đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn đã phù hợp và khả thi chưa? Có cần bổ sung, chỉnh sửa, thay thế gì không?

1.10. Về các giải pháp tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân: Các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhu cầu của thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn tới chưa? Có cần điều chỉnh gì không? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới?

1.11. Về các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn

- Các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhu cầu của thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn tới chưa? Có cần điều chỉnh gì không? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới?

- Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cần chú trọng tăng cường tham mưu cho Đảng, Nhà nước những nội dung gì? Cần đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng nào?

1.12. Nêu những sáng kiến về công trình thanh niên cấp toàn quốc hoặc các chương trình, đề án, chỉ tiêu quan trọng mà toàn Đoàn cần phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.

2. Đối với Dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung

2.1. Về quan điểm và nguyên tắc sửa đổi Điều lệ Đoàn: Cần nêu những quan điểm và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như thế nào?

2.2. Về bố cục

- Bố cục, kết cấu các phần của Điều lệ Đoàn hiện nay đã đảm bảo chưa? Số lượng chương, điều, bố cục, kết cấu của dự thảo Điều lệ mới đã chặt chẽ và đầy đủ chưa? Tại các điều có cần thêm, bớt, điều chỉnh các khoản, mục gì để đảm bảo nội dung theo yêu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện nay đặt ra trong nhiệm kỳ tới? Cách sử dụng ngôn ngữ và phương pháp xây dựng các quy định có tính bắt buộc chung trong Điều lệ Đoàn sửa đổi đã khoa học chưa? Cần điều chỉnh như thế nào?

- Việc sắp xếp lại bố cục theo hướng tăng thêm 2 chương, 4 điều, trên cơ sở kết cấu lại chương II thành 3 chương mới theo các nội dung như sau: chương II (mới) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Đoàn; chương III (mới) Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp Trung ương; chương IV (mới) Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; đồng thời chuyển nội dung quy định về cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở chi đoàn và cấp cơ sở về chương Tổ chức cơ sở đoàn đã phù hợp chưa? Có cần thay đổi, chỉnh sửa hay kết cấu lại không? Đề xuất cụ thể?

2.3. Về nội dung

2.3.1. Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung mà dự thảo đã nêu (các phần in nghiêng, đậm)

- Đề nghị nghiên cứu và cho ý kiến: đồng ý hay không đồng ý. Nếu có ý kiến khác, cần đưa ra lý giải cụ thể, tập trung vào các nội dung sau:

+ Phần “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”;

+ Việc bổ sung quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú;

+ Về xác định vị trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

+ Việc bổ sung quy định phân cấp trong hệ thống tổ chức Đoàn;

+ Việc quy định rõ đối tượng khi bầu cử phải bỏ phiếu kín;

+ Về đại hội trực tiếp bầu Bí thư;

+ Về quy định nguyên tắc, thủ tục, quy trình bầu cử;

+  Về vấn đề cho rút tên khỏi Ban Chấp hành;

+ Về vấn đề bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành các cấp;

+ Về quy định Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được thực hiện thí điểm chủ trương mới;

+ Về thẩm quyền kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ đại hội Đoàn các cấp;

+ Về quy định về phân đoàn;

+ Về tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân Việt Nam;

+ Về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và Uỷ ban kiểm tra các cấp;

+ Về quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đoàn;

+ Về một số nội dung câu chữ, như: bổ sung cụm từ “Mặt trận Tổ quốc”  vào khổ thứ 4 của phần “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; bổ sung từ “chủ tịch vào nội dung khoản 3, điều 9; bổ sung cụm từ chia tách, sáp nhập, hợp nhất” vào khoản 2, Điều 6; sửa cụm từ Quyền của đoàn viên” thành “Đoàn viên có quyền”“Nhiệm vụ của đoàn viên” thành “Đoàn viên có nhiệm vụ”  tại điều 2, điều 3; bổ sung từ Nghị quyết sau từ “Điều lệ” (khoản 2, điều 25) Điều lệ Đoàn hiện hành ...

2.3.2. Đối với những nội dung dự thảo chưa nêu: Đề nghị nghiên cứu, phát hiện và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện vấn đề mới, đề nghị nêu phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể, đồng thời nêu rõ các căn cứ, cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung đó.

2.3.3. Người góp ý có thể phát biểu, phân tích sau đó trực tiếp thể hiện ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến về dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung (có mẫu phiếu kèm theo).

 

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN

 

 

Ý kiến đóng góp của  dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung phải được Đoàn Chủ tịch Đại hội hoặc Chủ toạ Hội nghị tổng hợp và thông qua tại Đại hội  hoặc Hội nghị (đối với các đơn vị đã tổ chức Đại hội). Báo cáo tổng hợp phải nêu rõ có bao nhiêu ý kiến đóng góp về từng vấn đề cụ thể, trong đó bao nhiêu ý kiến đồng ý, bao nhiêu ý kiến không đồng ý và các ý kiến khác.

 

Ngoài những nội dung trong dự thảo, Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở đề nghị chi đoàn trực thuộc, các cán bộ, đoàn viên thanh niên đề xuất các vấn đề khác liên quan đến thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoặc những vấn đề thanh thiếu nhi đang quan tâm.

         

Ban thường vụ Thành Đoàn Móng Cái  đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiên cho dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, và tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về văn phòng Thành Đoàn Móng Cái trước ngày 12/4/2012

 

Lưu ý: Các văn kiện tham gia đóng góp ý kiến đề nghị các đơn vị truy cập tại website: thanhdoanmongcai.gov.vn

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Vũ Văn Hoan

 

 

 


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in

Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ |